Języki obce w pracy hostess.

10 września 2016 (aktualizacja 1 września 2020)
Ten artykuł przeczytasz w 4 minuty.

Hostessy swobodnie posługujące się językiem obcym to niezwykle przydatny personel na imprezach multinarodowych. W większości przypadków sprawdza się tu znajomość języka angielskiego, ale poziom jego znajomości może różnić się w zależności od miejsca imprezy i jej rodzaju. Do opisu wymaganych kompetencji językowych warto użyć skali CEFR.

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (CEFR, Common European Framework of Reference for Languages) to międzynarodowy standard służący do opisu umiejętności językowych. Skala CEFR podzielona jest na 6 poziomów tworzących 3 grupy:

  • A1 – A2 Poziom podstawowy
  • B1 – B2 Poziom samodzielny
  • C1 – C2 Poziom biegły
grupa poziom nazwa opis
A A1 podstawowy

(beginner)

Osoba posługująca się językiem poziomie A1 rozumie i potrafi stosować podstawowe zwroty potoczne i wyrażenia dotyczące życia codziennego. Potrafi przedstawiać siebie i innych oraz formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada. Potrafi prowadzić prostą rozmowę, pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.
A2 podstawowy

(elementary)

Osoba posługująca się językiem na poziomie A2 rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z życiem codziennym (np. podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w prostych, rutynowych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie prostej, bezpośredniej wymiany informacji na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie, otoczenie, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.
B B1 samodzielny

(intermediate)

Osoba posługująca się językiem na poziomie B1 rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie z większością sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć podczas podróży w rejonie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi na tematy, które są jej znane lub które ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, wydarzenia, marzenia, nadzieje i aspiracje, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.
B2 samodzielny

(upper intermediate)

Osoba posługująca się językiem na poziomie B2 rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.
C C1 biegły

(advanced)

Osoba posługująca się językiem na poziomie C1 rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe wypowiedzi dotyczące złożonych problemów, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami i wskaźnikami zespolenia tekstu.
C2 biegły

(master of proficiency)

Osoba posługująca się językiem na poziomie C2 może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje z innych źródeł, pisanych lub mówionych w sposób spójny, odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli bardzo płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.

Przy pracy niewymagającej tłumaczeń, minimalny poziom znajomości języka obcego to B1 podczas obsługi imprez na terenie kraju oraz B2 przy wyjazdach zagranicznych. Tłumaczenia liason (symultaniczne i konsekutywne zostawmy tłumaczom zawodowym) wymagają poziomu C1.

Kompletując team na wielojęzyczną imprezę część klientów agencji hostess popełnia błąd, polegający na wymogu zrekrutowania hostess bilingualnych, czyli w równym stopniu posługujących się dwoma językami obcymi. Takie przypadki obserwujemy szczególnie przy wyborze hostess na targi zagraniczne. Jest to forma „zabezpieczenia się” na wypadek kontaktu z osobami nieposługującymi się głównym językiem imprezy.  A różnorodność jest wskazana i w tym przypadku. Zdecydowanie warto zbudować zespół z hostess swobodnie posługujących się jednym lub drugim językiem – będą się świetnie uzupełniać. Wielojęzyczność to umysłowa ekwilibrystyka, często wyczerpująca i nie przekładająca się na efektywność pracy.

Szukając hostess na targi międzynarodowe warto też się zastanowić, czy drugi język faktycznie jest potrzebny – uniwersalnym językiem wybitnej większości targów jest język angielski, jego znajomość wystarcza w większości przypadków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *